ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

6 minutes ago
@MTCCPlc: ހދ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %30 ނިމިއްޖެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ %45 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. (1/2) https://t.co/yD4tBsNHwR
36
13 minutes ago
ސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު
10 އޮގަސްޓްވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، @psmnewsmv ގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤާއި، އަންވަރު ޢަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިންނަވާނެ. https://t.co/qgOXpTJnpm
1
7 hours ago
@MTCCPlc: ރ. އުނގޫފާރު މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. މި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 12 ޖޫން 2019 ގައި. އަދި މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 28.66 މިލިއަން ރުފިއާއަށް. https://t.co/XwcenIAhHn
46
1 day ago
@MTCCPlc: ވ. ރަކީދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެ. @MoNPImv ގެ ފަރާތުން މި ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫޢުއަކީ 18.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. https://t.co/JEm2iUZck8
33

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Legal Officer (CS9-2) Corporate Department

ލީގަލް އޮފިސާރ (ސީ.އެސް.9) ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ