ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

14 hours ago
ލޮކްޑައުންގައި ޢާއިލާތަކަށް އެކުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާންލިބި ގުޅުންތައް ބަދަހިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުން އާދައަކަށް ހެއްދެވުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލެއްވި.
1 6
14 hours ago
ސުނާމީ ކާރިސާ އަދި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގައިވެސް ފެނިގެންދިޔައީ، ވަކި ވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުން ލިބޭ ޤުދުރަތީ ޙިމާޔަތްތެރިކަމެއް އޮތްކަންކަމަށާއި، ތަރައްޤީ ހޯދުމުގެ އެ ތަބީޢީގޮތް ދަމަހައްޓާން މުހިންމުކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި.
2 7
14 hours ago
މާލޭގައި ބަލި ބޮޑަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ހިނދު، ބައެއް ފަހަރު މާލެއަށްވުރެން ރަށްރަށަށް މާ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވެސް އެބަހުރިކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މާލެއަށް ބަރޯސާވާން ޖެހުންކަމަށް ވިދާޅުވެ، ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރ އަލިއަޅުއްވާލެއްވި.
4
14 hours ago
ކޮވިޑު ރެސްޕޮންސްގައި އުޅުނު ވޮލިންޓިއަރުންގެ ތެރެއިން 70 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރީ އަންހެނުންކަމަށާއި، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތުގައި ވެސް 80-90 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ އަންހެނުންކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު މިނިސްޓަރ @AslamAslamtey ފާހަގަކުރެއްވި.
5
17 hours ago
Minister @AslamAslamtey joins Webinar of World Population Day 2020. This panel discussion focused on this year’s theme, “Putting the Brakes on Covid-19: How to safeguard the Health and Rights of Women and Girls Now?” https://t.co/p1iPmJGWNw
20 25

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Legal Officer (CS9-2) Corporate Department

ލީގަލް އޮފިސާރ (ސީ.އެސް.9) ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ