ޚަބަރު

ކ. ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފި

ށ. ފޯކައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ށ. ފޯކައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އަލިފުށި އަދި ރ. ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން އައި އީ.އައި.އޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލޭންޑް އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ގުރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އަލިފުށި އަދި ރ. ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިން އައި އީ.އައި.އޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލޭންޑް އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ގުރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފި