ޑައުންލޯޑްސް

Access Request Forms

އެކްސެސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމްތަށް

Velanaage access form

ނުރަސްމީގަޑީގައި ވެލާނާގެއަށް ވައްނަން އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

Key Holder application form

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޕޯމް

Building Codes

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާވިދު

Construction Contractors Regulation

އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

Construction Industry Practitioners Regulation

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު

Building Code

ބިލްޑިންގް ކޯޑު

Construction Administrative Regulation

އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު

Common Forms

އާންމު ފޯމުތަށް

Right to Information Form (English)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން)

Right to Information Form (Dhivehi)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި ބަހުން)

Civil Service job application form

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

Dharubaaruge booking application form

ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް

Civil Service Forms

ސިވިލް ސާރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ލިބުނު މާކްސް

Legal Officer (CS9-2) Corporate Department

ލީގަލް އޮފިސާރ (ސީ.އެސް.9) ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

Downloads